Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

EDE


EDE - Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije

je strokovni modul v 1. letniku, ki predstavljaosnovo za razumevanje temeljnih procesov, ki tečejo v ekosistemihNekaj temeljnih znanj, ki jih dijaki usvojijo:

- lastnosti posameznih ekosistemov,

- degradirani ekosistemi oz. biotopi,

- ekoremediacija

- invazivne rastlinske in živalske vrste...

Modul poteka v obliki teorije in praktičnega pouka, pri katerem izvajamo terensko delo zlasti v okolici šole.

Snov dopolnimo s primeri dobre prakse na strokovnih ekskurzijah.
Podnebni štrajk

Dijaki 1.N smo v petek 25. marca, ob 11.55, pod okriljem Podnebnega štrajka zahtevali vrnitev k naravi s sloganom PLANET PRED PROFIT.

»Dobrobit planeta in skrb za ljudi naj se postavi pred dobičke!«

 

»Drevesa so kot žile našega planeta,
poskrbimo za vodo is svojega "sekreta".
Gore so nam utrip,
zato nehajmo stati kot navaden kip!
Po mislih beži profit
naredimo nekaj in dvignimo svojo leno" rit."
Naredimo spremembo in to zato,
ker narava ponudi vse nam lepo,
a kaj ko uničimo vsak meter narave
saj skačemo okoli brez svoje glave.«

Dijakinji 1.N

Predstavitev ribogojstva

 

Vemo kaj o ribogojništvu?


Naravovarstveni tehniki v 1. letniku zdaj kar malo več.
Specialist za ribogojstvo mag. Miha Štular iz KGZS - zavod Kranj nam je pri praktičnem pouku ribogojstvo in njegove potenciale ter vplive na naravo predstavil primerjalno glede na govedorejo.


Predstavitev ob Ribniku Žeje je vključevala demonstracijo multimerilnika MULTI 3630 SET F –projekt Ribja narava Gorenjske – LAS Gorenjska košarica.

Zanimivo!

Opazovanje "mojega popka"

Dijaki programa Naravovarstveni tehnik v okviru modula Ekosistemi, izvajanje dejavnosti v prostoru in ekoremediacije v času epidemije kar v okolici svojega doma raziskujejo fenološke procese.
Kaj je fenologija in kako je raziskoval Matic Finžgar si oglejte v priloženi datoteki.

Usklajevanje interesov

Naravovarstvene tehnike pri strokovnih modulih urimo tudi v usklajevanju različnih interesov pri posegih v prostor. V tem primeru gre za realno učno situacijo »okroglo mizo« na temo vzpostavitve nove cestne povezave med dvema krajema.

Pri iskanju najprimernejše rešitve dijaki v različnih vlogah (gozdar, kmet, lokalni prebivalec, gradbenik) izboljšujejo svoje komunikacijske veščine in upoštevajo predvsem naravne danosti prostora, ki jih je potrebno ohranjati (Natura 2000 vrste, redki habitati, ranljivi biotopi, ogrožene vrste) v povezavi s kmetijstvom, gospodarstvom ter turizmom.
Terensko delo v Udin borštu

Dijaki se v okviru praktičnega pouka spoznajo tudi z različnimi tehnikami za oceno stanja vode. Tako so na terenskem delu na Želinsjkem potoku spoznavali kemijsko, fizikalno in biološko analizo stanja vode, saj so izvedli meritve z analiznim kovčkom, Vernier merilniki ter ocenili stanje s pomočjo bioindikatorjev. V dobri uri smo našli mnogo potočnih rakov, kar potrjuje ugotovitve kemijskih in fizikalnih analiz, da je voda v Želinu dobre kakovosti.
IZVAJANJE DEJAVNOSTI IN VARSTVO NARAVE – projekt YOUrALPS

V okviru projekta YOUrALPS je 1. letnik programa Naravovarstveni tehnik 19. aprila 2019 v obliki metode problemskega prijema proučeval območje Bohinjskega jezera kot primer Izvajanja dejavnosti v prostoru s poudarkom na spoznavanju ekosistemskih funkcij prostora. Preučevali smo vplive dejavnosti pohodništva, prometa in gozdarstva na zagotavljanje varstva narave v Triglavskem narodnem parku.

Delo je potekalo pod mentorstvom g. Andreja Arih iz TNP, naravovarstvenega nadzornika na tem področju in 2 učiteljev stroke naravovarstva.

Mladi so ob iskanju primernih, ustreznih rešitev na probleme v  okolici jezera ujeli tudi nekaj sončnih utrinkov tega čudovitega dela Gorenjske.
Glive v našem prostoru - terensko delo

V sklopu modula EDE smo oktobra gostili g. Bojana Arzenška determinatorja gliv iz Gobarskega društva Kranj, ki nam je v prvem delu delavnice predstavil osnovne značilnosti kraljestva gliv s poudarkom na ekologiji gob v alpskem svetu.

Na terenskem delu smo poiskali in identificirali gobe v nam bližnjem gozdu na posestvu BC Naklo. Ob vsaki najdbi nam je g. Arzenšek razložil zanimivosti posamezne vrste ter njeno uporabno vrednost v farmaciji, živilski industriji, medicini.
Ogled gramoznice

Dijaki so v okviru praktičnega pouka ogledamo tudi gramoznico Bistrica, ki nam jo razkaže njen vodja. Spoznamo delovanje in pomen takih objektov, razmišljamo pa tudi o pozitivnih in negativnih učinkih gramoznice na okolje in ljudi. Zdi se nam dobro, da spoznamo našo okolico, saj se tako bolj zavedamo sveta okrog sebe.
Po Naturi 2000 pod Jelovico, čez Fuxovo brv do odpadkov (v okviru projekta N2C)

Ob Grabnarci smo raziskovali vplive neživih dejavnikov na žive, določali rastlinske vrste, iskali bioindikatorje, primerjali izvajanje dejavnosti v prostoru nekoč in danes ter se na koncu (ko smo preko Pustega gradu prečili Savo po Fuksovi brvi) poučili še o možnostih ponovne uporabe odpadkov v Centru druge rabe Brvač. Pot nas je vodila tudi preko območij Nature 2000 pod Jelovico, kjer smo skorajda slišali divjega petelina – no, videli pa smo še kaj večjega. :)

1. N in mentorja Jure Ausec in Meta Vovk
Terensko delo - učenje in hlajenje

V teh vročih pomladnih dneh smo se z dijaki 1. letnika programa naravovarstveni tehnik zadrževali ob osvežujoči Kokri in Tržiški Bistrici. Izvajali smo fizikalne, kemijske in biološke analize obeh vodotokov in brez problema so najbolj pogumni merili tudi globino in pretok vode. Določali smo drevesne in grmovne vrste na območju naravnega spomenika Kanjon Kokre in ugotavljali vplive človeških dejavnosti na obe reki.
Terensko delo v okviru projekta YourAlps - izvajanje dejavnosti v Bohinju
Terensko delo

Naravovarstveni tehniki imajo v okviru predmeta EDE veliko terenskega dela. Obiščejo potok Grabnarca, učno pot Pusti grad in center ponovne uporabe, raziskujejo v kanjonu Kokre, izdelajo herbarij drevesnih vrst, celo leto samostojno raziskujejo mokrišče, veliko aktivnosti pa izvajajo tudi na šolskem posestvu in okolici (šolski ribnik, potok Dupeljščica, Nacovka, Udin boršt, ...).

iskanje potočnih rakov, ki so bioindikatorji čiste vode
iskanje potočnih rakov0 (bioindikatorji)
izdelava herbarija drevesnih vrst
analiza vodnih živali v Kokri
beleženje rezultatov med delom
kemijska analiza vode iz potokaTerensko delo - Krvavec

Dijaki 1. N oddelka so v ponedeljek, 14. 3. 2016, odšli na Krvavec, kjer nas je prijazno sprejel in vodil g. Marko Grebenc, ki na smučišču skrbi za tehnično brezhibno delovanje naprav. Predstavil nam je nastanek kompaktnega snega, tehnične in okoljske zahteve za njegovo izdelavo, vpliv smučišča na okolje ter načrte za prihodnost.

Ob lepem vremenu so dijaki spoznali marsikaj novega ter se hkrati zabavali na snegu, nekateri pa so se celo prvič peljali s sedežnico. Bil je lep dan in zanimive terenske vaje.
Terensko delo - Grabnarca

Naravovarstveni tehniki se med drugim udeležijo tudi terenskih vaj. Obiskali smo vodno učno pot Grabnarca in učno pot Pusti grad, za konec pa smo si ogledali še Center ponovne rabe.

Vodna učna pot Grabnarca je naravoslovna učna pot, ki se nahaja v Lipniški dolini. Z njo hočejo poudariti pomembnost vode in njeno vlogo v preteklosti in danes. Območje je zaščiteno kot naravna vrednota, del pa kot območje Natura 2000, prav zato ga želijo na ustrezen način približati različnim ljubiteljem narave.

Raziskali smo kakovost vode, si ogledali številne živalske in rastlinske vrste ter zanimive habitate.

 

Več si lahko preberete v spodnjem poročilu Katje Oselj iz 1. N.